ANVÄNDARVILLKOR

Standard affärsvillkor och kundinformation

Jag. Standard affärsvillkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (SMARTBett GmbH) via webbplatsen www.smartbett. eu. Om inte annat avtalats är inkluderandet av dina egna villkor vid behov uteslutet.

(2)  I den mening som avses i reglerna nedan avser "konsument" varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion som i stor utsträckning inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller egenföretagare. Termen "affärsman" avser alla fysiska personer, juridiska personer eller juridiskt ansvariga partnerskap som ingår en juridisk transaktion som en del av sin oberoende professionella eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtal

(1) Syftet med avtalet är försäljning av produkter .

(2) Genom att placera produkten i fråga på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande att ingå ett försäljningsavtal på de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3) Köpeavtalet sker via varukorgssystemet online enligt följande:
Produkterna som är avsedda för köp flyttas till "varukorgen". Du kan välja varukorgen med de relevanta knapparna i navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha ringt upp sidan "Kassa" och angett nödvändiga personuppgifter och betalnings- och fraktvillkor, kommer all beställningsinformation att visas igen på beställningssammanfattningssidan.
Om du använde ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) för att initiera betalningar, kommer du antingen att guidas till vår onlinebutik på orderöversiktssidan eller vidarebefordras till omedelbar betalningsleverantör.
Om du vidarebefordras till direktbetalningssystemet, välj och ange dina uppgifter efter behov. Du kommer sedan tillbaka till orderöversiktssidan i vår onlinebutik.
Innan beställningen skickas kan du kontrollera alla uppgifter igen, ändra dem (vilket också kan göras via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köptransaktionen.
Genom att klicka på knappen "Skicka beställning i samband med betalningsskyldighet" för att lägga beställningen förklarar du godkännande av beställningen på ett juridiskt bindande sätt, varvid köpeavtalet sker.

(4) Du är inte bunden av dina förfrågningar om skapandet av ett erbjudande som har förmedlats till oss. Vi ger dig ett textmässigt och bindande erbjudande (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom en period av 5 dagar.

(5) Utförandet av beställningen och sändningen av alla detaljer som krävs för ingående av avtalet sker via e-post, på ett delvis automatiserat sätt. Du måste därför se till att den e-postadress du har deponerat hos oss är den korrekta och att mottagandet av respektive e-post är garanterat. I synnerhet måste du se till att respektive e-post inte blockeras av ett SPAM-filter.

§ 3 Särskilda avtal om de erbjudna betalningsmetoderna

(1)

Betalning på konto och ekonomi med Klarna

I samarbete med Klarna erbjuder vi dig köp på konto och delbetalning som betalningsalternativ. Observera att Klarna förskottsbetalningar och delbetalningar endast är tillgängliga för konsumenter och varje betalning måste göras till Klarna.

Betalning på konto

 När du handlar på konto hos Klarna får du alltid dina varor först och har alltid 14 dagar på dig att betala. De fullständiga villkoren för köp på konto finns här

Delbetalning med Klarna
Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp flexibelt i månatliga avbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (minst 6,95 €). Ytterligare information om Klarnas delbetalningsalternativ, inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, finns här.

Sekretesspolicy
Klarna verifierar och analyserar din information och kan komma att utbyta data med andra företag och kreditupplysningsföretag om det finns ett berättigat intresse och skäl. Dina personuppgifter måste hanteras i enlighet med gällande dataskyddsregler och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsförordning.
 

§ 4 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt om situationen i fråga omfattar anspråk som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är affärsman gäller även följande villkor:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla anspråk som härrör från den pågående affärsrelationen är helt reglerade. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet innan äganderätten till nämnda varor byter ägare.

b) Du kan sälja varorna vidare inom ramen för en ordnad transaktion. I detta sammanhang avsäger du dig härmed alla anspråk som motsvarar beloppet av faktureringsbeloppet som tillfaller dig som ett resultat av återförsäljningen till oss, och vi accepterar avståendet. Vidare har du rätt att få tillbaka det aktuella fordran. Men i den mån du inte fullgör dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att själva återkräva fordran.

c) I en situation som involverar kombination och sammanslagning av de varor som omfattas av äganderättsförbehåll, förvärvar vi samäganderätt till de nybildade varorna. Detta samägande motsvarar förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de övriga bearbetade föremålen vid bearbetningstillfället.

d) Om du gör en sådan begäran är vi skyldiga att frisläppa de värdepapper som tillhör oss i den mån realisationsvärdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi är ansvariga för att välja de värdepapper som ska släppas.

§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Förväntade anspråk utesluts för begagnade varor om bristen uppstår efter ett år från leveransen av varan. Om felet inträffar inom ett år från leveransen av varan kan felet göras gällande enligt den lagstadgade preskriptionstiden på två år från varans leverans. Ovanstående begränsning gäller inte:

- för skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet;
- i den mån vi avsiktligt har dolt defekten eller accepterat en garanti för varornas kvalitet.

(3) Som konsument ombeds du att omedelbart kontrollera produktens fullständighet, synliga defekter och transportskador så snart den har levererats, och omedelbart informera oss och fraktbolaget om dina reklamationer i skrift. Om du inte följer denna begäran kommer det inte att påverka dina juridiska garantianspråk.

(4) I den mån du är ett företag gäller följande skillnad för de ovan nämnda garantibestämmelserna:

a) Det är underförstått att detaljerna som tillhandahålls av oss och produktbeskrivningen som tillhandahålls av tillverkaren är det enda som representerar egenskaperna och skicket för produkten i fråga. Andra annonser, blurbs och uttalanden som utfärdats av tillverkaren anses inte vara representativa för produktens egenskaper och skick.

b) Om varorna visar sig vara defekta förbehåller vi oss rätten att reparera varorna eller tillhandahålla ersättningar. Om felet inte avhjälps kan du efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller häva avtalet. Felkorrigeringen är giltig efter ett misslyckat andra försök, om inte omständigheterna visar motsatsen, särskilt på grund av föremålets beskaffenhet och/eller bristen eller andra omständigheter. Vid en reparation behöver vi inte stå för de merkostnader som uppstår när varan flyttas till annan plats än leveransorten, om överlåtelsen inte motsvarar varans avsedda användning.

c) Garantiperioden är en period på ett år efter leverans av produkten. Nedsättningen av tidsfristen gäller inte:

- för skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet;
- i den mån vi avsiktligt har dolt defekten eller accepterat en garanti för varans kvalitet;
- för varor som används för en byggnad i enlighet med deras normala bruksanvisning och vars defekter beror på detta;
- för lagstadgade regresskrav som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 6 Val av lag, plats för uppträdande, plats

(1) Tysk lag gäller. Detta lagval gäller endast kunder om det inte leder till att skyddet som garanteras av de tvingande bestämmelserna i lagen i det land där respektive kunds hemvist är belägen upphävs (principen om fördelen med tvivel).

(2) Om du inte är en konsument, utan en affärsman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en institutionell fond som regleras av offentlig rätt, är vår verksamhetsort både jurisdiktionen och platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är knuten till en allmän domstol i Tyskland eller EU, samt situationer där bostaden eller vanliga vistelseorten inte är känd vid tidpunkten för målets inledande. . Detta har ingen effekt på möjligheten att vända sig till den domstol som är kopplad till en annan jurisdiktion.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.
 




II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

SMARTBett GmbH
Kattenriede 3
31275 Lehrte
Tyskland
Tel.: +49 (0) 5175 928 999 0
info@smartbett.com

Bolagets reklamationsbyrå:
SMARTBett GmbH
Kattenriede 3
31275 Lehrte
Tyskland

Skicka klagomål till ovanstående adress per post.

Alternativ konfliktlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen i samband med avtalets ingående, själva avtalets ingående och rättelsemöjligheterna utförs i enlighet med reglerna "kontraktsingående" i våra standardaffärsvillkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, sparar kontraktstexten

3.1 Avtalsspråket måste vara engelska.

3.2 Kontraktets fullständiga text lagras inte hos oss. Innan beställningen skickas kan avtalsdata via varukorgssystemet online skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att beställningen har tagits emot av oss kommer beställningsdata, lagstadgade detaljer relaterade till distansförsäljningsavtal och standardaffärsvillkor att skickas till dig igen via e-post.

3.3 All avtalsinformation skickas till dig inom ramen för ett bindande erbjudande i skriftlig form, via e-post till exempel för offertförfrågningar utanför varukorgssystemet online, som kan skrivas ut eller lagras elektroniskt på ett säkert sätt.

4. Uppförandekoder

4.1 Vi är frivilligt föremål för Käufersiegel kvalitetskriterier från Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf och i samband därmed e-handeln Europe Trustmarks uppförandekod https://www.ecommercetrustmark.eu /the-code -of-conduct/.

5. Huvudegenskaperna hos produkten eller tjänsten

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

6. Priser och betalningsarrangemang

6.1 De priser som nämns i respektive erbjudanden representerar totalpriser, liksom fraktkostnaderna. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla extra skatter.

6.2 De fraktkostnader som uppstår ingår inte i köpeskillingen. De kan ses genom att klicka på den relevanta knappen på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningstransaktionen och måste även bäras av dig i den mån fri leverans inte är bekräftad.

6.3 Om leverans sker till länder utanför EU kan vi ådra oss orimliga extra kostnader, såsom tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller valutaväxlingsavgifter som tas ut av banker), som du måste stå för. 

6.4 Du måste också stå för kostnaderna för pengaöverföringar i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland, men betalningen initieras utanför EU.

6.5 Betalningsmetoderna som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på den relevanta knappen på vår webbplats eller anges i respektive erbjudande.

6.6 Om inte annat anges för respektive betalningsmetoder, förfaller de betalningskrav som följer av det ingående avtalet omedelbart.

7. Leveransvillkor

7.1 Leveransvillkor, leveransdatum och befintliga leveransrestriktioner, om tillämpligt, kan hittas genom att klicka på relevant knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2 Om du är konsument regleras följande i lag: Risken för att den sålda varan av misstag förstörs eller försämras under frakten övergår inte till dig förrän varan i fråga har levererats, oavsett om frakten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har beställt en transportör som inte specificerats av oss eller en person som på annat sätt utsetts för att utföra transporten.

Om du är affärsman sker leverans och frakt på egen risk.

8. Lagstadgad garanti

Ansvar för defekter är föremål för "Garanti"-bestämmelserna i våra allmänna villkor (del I). 

Dessa SBT:er och kundinformation har skapats av jurister specialiserade på IT-rätt som arbetar för Händlerbund och som ständigt kontrolleras för laglig efterlevnad. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och tar ansvar i händelse av att varningar utfärdas. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

senaste uppdatering: 17.06.2024